« Povratak na sadržaj Broj 2 | Godina 2013

Limenka je sigurna i moderna ambalaža

Metalna ambalaža za prehrambenu industriju – trendovi i održivost

Ambalaža ima značajnu ulogu u očuvanju kvalitete i sigurnosti prehrambenih proizvoda koji se isporučuju kupcima, kao i u utjecaju na okoliš te u razvoju mnogih industrijskih grana. Druga polovica prošlog stoljeća obilježena je brzim razvojem metalne ambalaže.
Zahtjevi prehrambene industrije prisilili su proizvođače metalne ambalaže na ulaganje u razvoj novih i unaprijeđenih vrsta i oblika metalne ambalaže s naglaskom na razvoj visokokvalitetne i zdravstveno ispravne limenke. Limenke, u kojima se čuva hrana, razvijale su se tijekom desetljeća sukladno razvoju znanosti i trendovima u prehrambenoj industriji. U industriji hrane i pića zasigurno je prisutna najveća raznolikost upotrebe metalne ambalaže s obzirom na različitost proizvoda. Danas se u metalnu ambalažu, dvodijelne i trodijelne limenke, pakira više od 1500 različitih prehrambenih proizvoda. Dvodijelne limenke upotrebljavaju se za konzerviranje prehrambenih proizvoda od mesa i ribe, dok se trodijelne limenke koriste za konzerviranje različitih proizvoda od mesa i ribe, gotovih jela, hrane za kućne ljubimce, masti i ulja, različitih proizvoda od voća i povrća te za pakiranje konditorskih proizvoda, kavovina, ostalih prehrambenih praškastih proizvoda, farmaceutskih proizvoda i dodataka prehrani.
Pakiranje hrane jedan je od najvažnijih procesa koji utječe na održavanje kvalitete hrane od polja do stola, od farme do vilice, odnosno tijekom skladištenja, transporta, maloprodaje pa sve do krajnje upotrebe kod potrošača. Cilj ambalaže je osigurati čuvanje hrane kako bi ona zadržala svoju kvalitetu, bila sigurna za konzumaciju te sigurno dostavljena do potrošača. U zadnjih desetak godina velika se pažnja pridaje donošenju zakonskih propisa koji bi trebali u potpunosti regulirati uvjete i način proizvodnje metalne ambalaže, a ulaskom Hrvatske u Europsku uniju proizvođači ambalaže moraju svoju proizvodnju u potpunosti uskladiti s europskim propisima.

Sljedivost kao imperativ
Proizvodnja metalne ambalaže za potrebe prehrambene industrije danas se odvija u skladu s dobrom higijenskom i proizvođačkom praksom, zahtjevima HACCP sustava, a nerijetko se proizvođači ambalaže odlučuju i za certificiranje međunarodno priznatih ISO ili drugih standarda vezanih uz kvalitetu, zaštitu okoliša, sigurnost proizvoda, zaštitu zdravlja i dobrobiti zaposlenika te sigurnosti na radu. Neobvezujuće međunarodne norme sve se češće implementiraju u proizvodnju metalne ambalaže kako bi se procesi proizvodnje standardizirali, stavili pod nadzor te kontinuirano unaprjeđivali. Dobrovoljno prihvaćanje zahtjeva ovih normi proizvođačima omogućava potpuno praćenje proizvodnje, a u slučaju certifikacije, svoje proizvode mogu komercijalno predstaviti na domaćem i inozemnom tržištu s dodanom vrijednošću te time osigurati konkurentnost.
Hrana se u metalnu ambalažu pakira više od 200 godina, što je i dalje jedan od najvažnijih i najsigurnijih oblika pakiranja

Kontinuirana suradnja i dobri poslovni odnosi proizvođača i korisnika metalne ambalaže neophodni su kako bi se osiguralo da limenke u potpunosti dizajnom, oblikom i kvalitetom odgovaraju propisanim zahtjevima. Kvalitetu limenki proizvođač ambalaže korisniku dokazuje specifikacijama limenki i sirovina, certifikatima bijelog lima i zaštitnih lakova, izvješćima ovlaštenog laboratorija koji je proveo nezavisne analize limenki vezane uz njihovu kvalitetu i zdravstvenu ispravnost te izvješćima ulazne, procesne i završne kontrole kvalitete.
Pitanja zaštite potrošača potakla su i Europsku komisiju na donošenje niza direktiva i uredbi vezanih uz predmete koje dolaze u neposredan dodir s hranom. Jedan od obveznih zahtjeva koje direktive propisuju je sljedivost, koja u slučaju rizika povezanih s limenkama omogućuje identificiranje svih sudionika u proizvodnom lancu. Obveza proizvođača metalne ambalaže je uskladiti poslovanje s obvezujućom zakonskom regulativom. Europska direktiva koja govori o sljedivosti ambalaže koja dolazi u dodir s hranom (Uredba (EC) 1935/2004) stupila je na snagu 27. listopada 2006. Proizvođači metalne ambalaže u svakom trenutku moraju moći dokazati sljedivost sirovina i gotove ambalaže. Zdravstvena ispravnost ambalaže uređena je Zakonom o hrani (NN 46/07) i Zakonom o predmetima opće uporabe (NN 85/06, 75/09 i 43/10), te Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09 i 31/11). Stoga se sustav sljedivosti ne uvodi samo kako bi se udovoljilo zakonskim zahtjevima, nego i unaprijedila sigurnost sustava koji čine prehrambeni proizvodi i njihova ambalaža, a u konačnici povećala zaštita potrošača.
Samo kod kvalitetne hrane, pakirane u prikladnu metalnu ambalažu te proizvedene po poznatim zahtjevima i pravilima struke, bit će sačuvana zdravstvena ispravnost proizvoda. Metalna ambalaža koja dolazi u neposredan kontakt s hranom mora biti proizvedena po visokim higijenskim standardima, sukladno dobroj proizvođačkoj praksi i zahtjevima propisanim zakonskom regulativom i ne smije u hranu otpuštati kemijske supstance, reagirati s hranom ili utjecati na senzorska svojstva upakiranog proizvoda. Zahvaljujući napretku u području pakiranja hrane, došlo je do razvoja novih vrsta i oblika metalne ambalaže. Uspjeh na tržištu u velikoj mjeri ovisi o vrsti i dizajnu ambalaže, njenoj kvaliteti i vizualnom identitetu. Glavna zadaća metalne ambalaže za pakiranje hrane je da očuva njezinu izvornu svježinu i kvalitetu s naglaskom na zdravstvenu ispravnost, odnosno da je čuva od različitih kemijskih, mehaničkih i mikrobioloških utjecaja u cilju povećanja trajnosti upakiranog sadržaja. Stoga ambalažna industrija u svoje poslovanje i razvoj sve više uključuje stručnjake za rad u tom području.
Zahtjevi u pogledu kvalitete i zdravstvene ispravnosti lima i lakova, kao i tehnološka poboljšanja proizvodnje, u stalnom su porastu. Vrhunska kvaliteta proizvoda podrazumijeva i vrhunsku limenu ambalažu, te ispravnu metalnu osnovu najčešće zaštićenu kositrenim nanosom sa što manje tehnoloških pogrešaka kako bi se osiguralo dobro prianjanje zaštitnog laka. Pri tome je važno da migracija anorganskih metala i nemetala te organskih migranata bude što manja, a jednostavne kemijske reakcije laka sa sadržajem limenke u potpunosti onemogućene. Kako bi se spriječila migracija iz limenke u hranu, sve se više spominje upotreba bijelog lima s nanosom kroma (TFS) zbog odličnih svojstava najviše vezanih uz veliku otpornost na koroziju. TFS materijal ima površinu visokog metalnog sjaja, lako se oblikuje, a odlično prianjanje zaštitnog laka sprječava neželjene migracije. U novije vrijeme u negativnom kontekstu spominje se i Bisfenol A, kemijska supstanca koju sadrže unutrašnji zaštitni lakovi limenke, a za koju se smatra da može negativno utjecati na endokrini, neurološki i reproduktivni sustav kod čovjeka ako je njegova migracija u hranu koja se konzumira veća od dopuštene. No ne postoje znanstveni podaci o njegovoj dopuštenoj migraciji u hranu i stoga njegova zabrana ili dopuštanje upotrebe u proizvodnji ambalaže ovisi o zakonskim propisima pojedine države.

Ekološki prihvatljiva ambalaža
Moderna ambalažna industrija svjesna je važnosti zaštite okoliša kroz upotrebu materijala koji se mogu reciklirati te upotrebu energetski učinkovitijih tehnologija i procesa proizvodnje, vodeći pri tome računa o odgovornom gospodarenju otpadom i potrošnji energenata. Zbog mogućnosti višestrukog recikliranja metalna ambalaža se sve više spominje u kontekstu ekološki prihvatljivijeg načina pakiranja proizvoda. Upravo je mogućnost reciklaže i ponovne upotrebe važan faktor pri odabiru i definiranju ambalaže za proizvod, a pravilno označavanje ambalaže preduvjet je za informiranje potrošača i prepoznavanje vrste materijala u trenutku kada ambalaža postane otpad. U procesu definiranja i razvoja metalne ambalaže za prehrambeni proizvod važan parametar je maseni udio ambalaže u pakovini. Smanjenju mase limenki prethodi niz ispitivanja koja se odnose na kvalitetu proizvoda i na određivanje roka upotrebe proizvoda. U razvoju ambalaže za određeni proizvod potrebno je razmišljati i o količini punjenja u odnosu na veličinu limenke. Time se također posredno utječe na manje učešće mase ambalaže u odnosu na masu proizvoda, što svakako olakšava i pakiranje, skladištenje i distribuciju. Smanjenje mase limenke važno je i zbog obaveze zbrinjavanja ambalažnog otpada u Republici Hrvatskoj, ali i u Europskoj uniji i svijetu. Danas se za pravilno zbrinjavanje ambalažnog otpada izdvajaju velika financijska sredstva, svijet počinje shvaćati potrebu za smanjenjem zagađenja okoliša te se na različite načine pokušava osmisliti ambalaža čija će masa u pakovini biti što manja. Time se postiže i smanjivanje naknade za zbrinjavanje ambalažnog otpada, ali i smanjuju troškovi sirovina, kao i zbrinjavanja limenog otpada kod proizvođača ambalaže. Danas su limenke 30-tak% manje mase u odnosu na prije pedeset godina, što je rezultat upotrebe novih poboljšanih sirovina, kao i novih tehnologija proizvodnje.

Prednosti metalne ambalaže
Hrana se u metalnu ambalažu pakira više od 200 godina te je i dalje jedan od najvažnijih i najsigurnijih oblika pakiranja. Novija otkrića u dizajnu i kvaliteti limenki otvorila su nova poglavlja u industriji metalne ambalaže. Prednosti upotrebe metalne ambalaže su višestruke: lako se oblikuje, ima dobra mehanička svojstva, zahtijeva upotrebu manje aditiva u proizvodnji hrane, može se hermetički zatvoriti, izdržava promjene temperature, nepropusna je za vlagu, masnoću, ali i za UV zrake ... S druge strane, pravilnom upotrebom zaštitnih boja i lakova, čija se kvaliteta uvelike poboljšala u odnosu na nekada, sprječava se pojava korozije koja se smatra najvećim nedostatkom pakiranja u metalnu ambalažu. Sve je češća i proizvodnja aluminijske metalne ambalaže koja ne podliježe koroziji, lagana je te se lako oblikuje.

Kako bi se spriječila migracija iz limenke u hranu, sve se više spominje upotreba bijelog lima s nanosom kroma

Metalna ambalaža i tehnologija pakiranja razvijaju se vrlo intenzivno, a za uspješno vođenje procesa i razvoj novih vrsta, oblika i veličina limenki potrebna je opredijeljenost proizvođača ambalaže za razvoj i unaprjeđenje, kao i usvajanje novih tehnika i tehnoloških postupaka izrade optimalne ambalaže. Kako bi se osigurala konkurentnost na tržištu i dostupnost limenki, nužna su ulaganja u nove tehnologije proizvodnje, što podrazumijeva automatiziranu, efikasnu, energetski učinkovitu i ekološki prihvatljivu proizvodnu opremu i rezultira višestrukim povećanjem kapaciteta, smanjenjem troškova proizvodnje, ljudski rad i utjecaj na kvalitetu i zdravstvenu ispravnost limenki sveden je na minimum, a u konačnici je osigurano održivo poslovanje. Redovita edukacija zaposlenika i osposobljavanje za određeno radno mjesto, te propisivanje zaduženja i odgovornosti neophodno je kako bi se svaki korak u procesu proizvodnje metalne ambalaže, od platine do limenke, odvijao u skladu s pravilima struke i bio kontinuirano nadziran. Upotreba limenki za pakiranje prehrambenih proizvoda kroz povijest se mijenjala, no nove spoznaje o nutritivnoj vrijednosti hrane koja gotovo da se ne mijenja konzerviranjem, kao i novi, moderniji oblici i dizajn vratili su limenke ponovno u upotrebu kao poželjnu ambalažu, a pretpostavka je da će se taj trend i nastaviti.

Ivana Simić, Lim Samobor d.o.o., Samobor

*Rad prezentiran na međunarodnom savjetovanju “Na pragu EU: ambalaža, legislativa, održivost...”, FEST.A CROPAK 2013, 13. i 14. lipnja, Donji Kraljevec
 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: