« Povratak na sadržaj Broj 2 | Godina 2007

Tradicija i kvaliteta – glavni adut / Tradition and Quality – Main Trump (N. Fabjan)

Prochrom comp d.o.o. slovenska je tvrtka koja samostalno djeluje pet godina i tržištu nudi cjelokupnu paletu proizvoda iz programa Sandvik Materials Technology.

O čemu se točno radi i kome je namijenjena ponuda Prochrom-compa pojasnio je Niko Fabjan, direktor tvrtke.

Predstavite, molimo, tvrtku Prochrom Comp d.o.o. od osnutka do danas.

Tvrtka Prochrom-comp d.o.o. utemeljena je 2002. godine nakon dogovora s Grupacijom Sandvik da se radi smanjenja troškova u tvrtki kćeri Sandvik Slovenija dio programa - područje proizvoda od kvalitetnih legura - odvoji i nastavi poslovati kao samostalna tvrtka.
Naime, Grupacija Sandvik zapošljava 42.000 djelatnika i aktivno izvozi svoje poznate proizvode visoke tehnologije u 130 zemalja.
Grupacija Sandvik obuhvaća tri programa:

1. Cutting Tools (alati za rezanje)
2. Mining and Construction (strojevi za rudnike i putove)
3. Materials Technology (specijalni metalurški proizvodi)

Prochrom-comp preuzeo je zastupstvo za program Materials Technology na području Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Kao što ste istaknuli, osim u Sloveniji, prisutni ste i na tržištima Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Što nudite tržištu?

Proizvodni program danas obuhvaća cjelokupnu paletu proizvoda iz programa Sandvik Materials Technology od nehrđajućih i specijalnih legura u obliku cijevi, traka, žica, okruglih profila te materijala za zavarivanje.
Specijalni dio ponude je program za ambalažnu industriju jer naša ponuda sadrži cjelovit izbor materijala za izradu alata za rezanje papira i kartona (valovite ljepenke), te za kožu i tekstil. Zastupnici smo najvećeg svjetskog proizvođača ravnih i rotacijskih linija za rezanje Sandvik Materials Technology i ostalih na tržištu potvrđenih i priznatih proizvođača materijala za izradu alata za rezanje i optrgavanje, kao što su odbojne gume, kontra bigovi, cijevni probijači i ručni ili automatski strojevi (uređaji) za savijanje, rezanje i oblikovanje u tehnologiji štancanja u papirnoj i kartonskoj industriji, te industriji prerade kože i tekstila.
Pored repromaterijala, koji se koriste za izradu formi za štancanje, nudimo i laserske strojeve za njihovu izradu, plotere, strojeve za žlijebljenje pertinaksa iz osnovnih ploča, naprave za poluautomatsko optrgavanje, razne ručne i poluautomatske naprave i slično.
Također organiziramo stručna predavanja i seminare zajedno s našim principalima koje zastupamo.

Osim proizvodnog programa koji nudite, značajan fokus vašeg djelovanja je i na servisu, kao važnom segmentu cjelovite usluge. Što podrazumijeva servis?

Pod servisom smatramo naročito brze isporuke i savjetovanje u projektiranju i proizvodnji alata za štancanje kartonske ambalaže. Kao i u svim segmentima tehnologije, tako i u  proizvodnji materijala, koji su  sastavni dio neke forme za štancanje, promjene su vrlo brze. Tako, primjerice, Sandvikov nož za štancanje valovitog kartona danas možete naručiti u više od 15 kombinacija prema obliku oštrice, visini, tvrdoći tijela i vrha oštrice te načinu brušenja.
Prije nekoliko godina bio je tehnološki problem savijanja noža iznad 130 stupnjeva, a danas Sandvik
Dieflex nož možete zakriviti iznad 150 stupnjeva bez pukotina na površini noža, zahvaljujući novoj tehnologiji kaljenja  u Sandvikovoj  kontinuiranoj proizvodnji.
Isto vrijedi i za strojeve koji se danas upotrebljavaju za krivljenje te rezanje noževa za štancanje.
Vrijeme potrebno za izradu forme za štancanje prema nacrtu dizajnera, koje je prije dvije godine za taj isti oblik alata bilo možda 60 minuta, danas se upotrebom takozvanih PC strojeva za krivljenje i rezanje (Easy bender, Easy cutter) skratilo na svega nekoliko minuta.
Na našim seminarima puno pažnje polažemo na odabir prave gume za izbacivanje, jer nije svejedno nalijepi li alatničar na dasku, uz štanc noževe, gumu iz otvorenih ili zatvorenih ćelija ili odabere premekanu gumu za neku funkciju izbacivanja. Pored toga, vrlo je važno odstojanje te gume od noževa u formi za štancanje te izbor visine gume za izbacivanje i izbor pravog ljepila za fiksiranje gume na dasku.
A tu su i praktični savjeti koje u Grupaciji Sandvik skupljamo iz svih 130 zemalja u kojima se naši materijali prodaju i ugrađuju u alate za štancanje.

Tko su ciljani korisnici programa koji nudite?

Naši kupci su uglavnom alatnice u tvornicama ambalaže, ali i sama proizvodnja kartonske i komercijalne ambalaže. Na tržištu Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije još je uvijek najprisutniji model organizacije gdje je alatnica dio tvornice ambalaže.
U svijetu je sve više slučajeva gdje su alatnice samostalne tvrtke koje rade uslugu za tvornice ambalaže pa se i tako dijele na: die makers (alatničari) i die cutters (proizvodnja ambalaže – štancanje).
Zbog toga u svijetu postoje i udruženja alatničara i udruženja proizvodnje ambalaže.

Koliko je zaposlenih u tvrtki i na koji način educirate kadar?

Prochrom–comp zapošljava 10 djelatnika. Edukaciju dijelimo na:
• edukaciju poznavanja materijala i strojeva koje nudimo, gdje imamo svu podršku naših dobavljača i principala
• edukaciju specifičnih profila, npr. prodaja na terenu, servis...

Uz to, kontinuirani je zadatak svih zaposlenih samoedukacija, posebice u poznavanju stranih jezika.

Nova oprema inkorporirana u proizvodni proces određene tvrtke zahtijeva i adekvatno rukovanje. Možete li svojim kupcima ponuditi i edukaciju za pravilnu uporabu kupljene opreme?

Za svu novu ili polovnu opremu koju nudimo uvijek se isporučuju i svi potrebni dokumenti, kao i instalacija te edukacija pravilne upotrebe opreme.
Stručna podrška naš je cilj pa smo tako i odredili u našim dugoročnim planovima:
• savjetovanje u proizvodnji ambalaže i izradi alata za štancanje
• isporuka kompletne opreme za alatnice
• instalacija opreme
• školovanje
• servis strojeva

Prisutni ste na tržištima cijele regije. Kako procjenjujete stanje ambalažne industrije na tom prostoru?

Procjenjujemo da je ambalažna industrija na području regije u zadnjih nekoliko godina u stalnom porastu. Uglavnom se to može reći za ambalažu koja je vezana uz široku potrošnju. Sve što je vezano uz prehrambene proizvode najbrže se razvija jer se bazira na razvoju domaće potražnje.
Generalno ipak možemo reći da ambalažna industrija još pomalo zaostaje u tehnološkim kriterijima, ali smatramo da ima još puno rezervi za poboljšanje situacije.

Možete li usporediti ambalažnu industriju Slovenije i Hrvatske?

U Sloveniji najveći dio tržišta pokriva Koncern Valkarton Logatec, koji  se sastoji od devet povezanih tvrtki u Sloveniji i tvrtke Komuna AD u Makedoniji. Na lokaciji matične tvrtke proizvode se veće serije i valoviti karton koje je osnovna sirovina za izradu ambalaže u povezanim tvrtkama u kojima se obrađuju manje serije i specifične narudžbe. U vezanoj tvrtki Valkarton Potiskana ambalaža d.o.o. na lokaciji Rakek proizvodi se prodajna ambalaža s dotiskom i kaširana ambalaža.
Budući da je većinski vlasnik Valkartona od 2002. godine hrvatski koncern Belišće d.d., postoji dosta sinergije između dva najveća proizvođača kartonske ambalaže u Sloveniji i Hrvatskoj. Tako je, primjerice, Belišće glavni dobavljač osnovne sirovine za Valkarton.

U Hrvatskoj je, prema našim saznanjima, vrlo interesantno da su se glavni “igrači” udružili u UHPVK (Udruga hrvatskih proizvođača valovitog kartona), koja je član FEFCO-a (European Federation of Corrugated Board Manufacturers), tako da Belišće, Bilokalnik, Jaškapack, Model Pakiranja, Pan Papirna industrija i Valoviti papir Dunapack na neki način međusobno surađuju i izmjenjuju korisne informacije koje služe za unaprjeđivanje proizvodnje valovitog kartona u Hrvatskoj. S druge strane, takva organizacija zasigurno može puno pridonijeti promicanju interesa članica prema institucijama Europske unije.

Što smatrate najboljim načinom predstavljanja svoje ponude, jesu li to sajmovi, stručni skupovi, izravni kontakti s kupcima...?

To je još uvijek otvoreno pitanje. S obzirom da u Koncernu Sandvik surađujemo s distributerima iz 130 zemalja, možemo reći da se način predstavljanja ponude vrlo razlikuje od tržišta do tržišta.
Primjerice, u Njemačkoj je sve više takozvanih “otvorenih dana”  gdje se skupi specifična klijentela, ovisno o interesu. U Francuskoj, Španjolskoj i Italiji još je uvijek najpopularnije prisustvo na sajmovima.
U našoj regiji smatramo da je pak najbolja kombinacija svega pomalo, jer s jedne strane znamo da je tržište relativno malo, a troškovi sajmova ne zaostaju od troškova sličnih sajmova u Europi, s razlikom da, primjerice u Njemačkoj, Sandvik distributer ima oko 150 većih i još 200 manjih kupaca samo za noževe za štancanje, a kod nas možemo razgovarati o 15 većih i 30 manjih kupaca.
Zbog toga smatramo da je vrlo važno imati uravnoteženu strukturu predstavljanja svoje ponude, koristeći sve više, pored stručnih skupova i izravnih kontakata, i mogućnosti koje nam danas pruža internet.

Na našoj se internetskoj stranici pod rubrikom “Materijali za izsekovalna orodja” (Materijali za alate za rezanje) može naći velik broj korisnih informacija koje su više edukativno nego komercijalno orijentirane, jer našim kupcima želimo omogućiti najnovije informacije. Naš je plan da  sve što je sada pripremljeno na slovenskom jeziku, do srpnja prevedemo i na hrvatski jezik i tako omogućimo i našim potencijalnim kupcima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini lakše razumijevanje naše ponude.

Koja je komparativna prednost Vaše tvrtke u odnosu na konkurenciju? Što biste istaknuli kao glavni adut?

Naš glavni adut svakako je tradicija i kvaliteta branda Sandvik, koji je vrlo poznat na tržištima bivše Jugoslavije, jer pored samih noževa za štancanje, perforiranje i linija za biganje (žlijebljenje) kod većina alatničara diljem bivše Jugoslavije nailazimo i na staru  opremu Sandvik za obradu tih materijala (škare za rezanje, strojevi za krivljenje....) koji su u upotrebi već i više od 30 godina, pa se danas traže rezervni dijelovi ili zahtijevaju od nas nove jedinice tih istih Sandvikovih strojeva.
Uz to, svakako je jedan od aduta kontinuirana edukacija naših kupaca, individualno ili na seminarima, koje organiziramo više puta godišnje.

Koji su daljnji planovi poslovanja?

Do sada smo razvijali ponudu materijala za izradu formi za štancanje, a od 2006., zajedno s našim inozemnim partnerima, nudimo i najmodernije strojeve koji se upotrebljavaju u izradi alata i u proizvodnji kartonske ambalaže, jer su ciljevi naših kupaca i naši ciljevi:

• povećanje kvalitete alata za štancanje
• osiguranje visoke produktivnosti strojeva za štancanje, žlijebljenje, optrgavanje i lijepljenje
• osiguranje najbolje kvalitete ambalaže
•  fleksibilnost i stručna podrška.

(T.L.)

N. Fabjan

 

Institut Infoblic

Elektroničko izdanje

Više...

 

PARTNERI: